مقاله تستی

Category Posts را به ستون کناری یا سایدبار مورد نظر قالب خود دراگ کنید و در مرحله اول یک عنوان در بخش title برای نمایش مطالب دسته بندی خود وارد کنید سپس در بخش filter نام دسته بندی که می خواهید عناوینش در ساید بار نمایش داده شود را انتخاب کنید در این بخش می توانید تعداد نمایش پست ها و با چه تعداد پست، دسته بندی در سایدبار نمایش داده شود و مرتب سازی بر اساس تاریخ یا عنوان یا به صورت تصادفی باشد را مشخص کنید.